ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

Kalendarz roku szkolnego

1. Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 2 września 2019r.
2. Zimowa przerwa świąteczna 23 - 31 grudnia 2019r.
3. Ferie zimowe 13 - 24 stycznia 2020r.
4. Wiosenna przerwa świąteczna 9 - 14 kwietnia 2020r.
5. Egzamin ósmoklasisty 21 - 23 kwietnia 2020r.
6. Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 26 czerwca 2020r.
7. Ferie letnie 27 czerwca - 31 sierpnia 2020r.

 

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych

Zgodnie z § 5. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego uzupełnił kalendarz roku szkolnego 2019/2020 o 5 kolejnych   dni wolnych od zajęć dydaktycznych:

 

 1. 21 kwietnia 2020 r. (egzamin ósmoklasisty - język polski)
 2. 22 kwietnia 2020 r. (egzamin ósmoklasisty - matematyka)
 3. 23 kwietnia 2020 r. (egzamin ósmoklasisty - język angielski)
 4. 12 czerwca 2020 r. (piątek po Bożym Ciele)
 5. 22 czerwca 2020 r. (pisanie świadectw)

 

Kalendarz klasyfikacji śródrocznej:

Pierwsze półrocze trwa od 2 września 2019 r. do 10 stycznia 2020 r.

Lp.

Termin

Zadanie

1. Do 8 grudnia 2019 r. Pisemne poinformowanie uczniów i ich rodziców lub prawnych opiekunów o zagrożeniu śródrocznymi niedostatecznymi ocenami klasyfikacyjnymi oraz śródroczną naganną oceną klasyfikacyjną zachowania. (Odnotowanie tego faktu w dziennikach lekcyjnych, przekazanie zakresu materiału do opanowania w celu poprawy oceny oraz przedstawienie formy poprawy oceny zachowania)
2.

Do godz. 14:30  

20 grudnia 2019 r.

Wpisanie przewidywanych śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz przewidywanej śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. Propozycje ocen śródrocznych: przedmiotowych i zachowania muszą być zapisane długopisem- tuż przy rubryce oceny śródrocznej.
3. 2 stycznia 2019 r. Pisemne poinformowanie uczniów i ich rodziców lub prawnych opiekunów o przewidywanych śródrocznych ocenach klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz przewidywanej śródrocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania. (Odnotowanie tego faktu w dziennikach lekcyjnych.)
4.

Do godz. 14:30  

8 stycznia 2020 r.

Wpisanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
5. 9 stycznia 2020 r. Posiedzenie RP zatwierdzające wyniki klasyfikacji śródrocznej

 

Kalendarz klasyfikacji rocznej

Drugie półrocze trwa od 27 stycznia 2020 r. do 26 czerwca 2020 r.

Lp.

Termin

Zadanie

1. Do 18 maja 2020 r. Pisemne poinformowanie uczniów i ich rodziców lub prawnych opiekunów o zagrożeniu rocznymi niedostatecznymi ocenami klasyfikacyjnymi oraz roczną naganną oceną klasyfikacyjną zachowania. (Odnotowanie tego faktu w dziennikach lekcyjnych. Przekazanie zakresu materiału do opanowania w celu poprawy oceny oraz przedstawienie formy poprawy oceny zachowania.)
2.

Do godz. 14:30  

10 czerwca 2020 r.

Wpisanie przewidywanych rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz przewidywanej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. Propozycje ocen rocznych: przedmiotowych i zachowania muszą być zapisane długopisem- tuż przy rubryce oceny śródrocznej.
3.

Do 11 czerwca 2020r.

Pisemne poinformowanie uczniów i ich rodziców lub prawnych opiekunów o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania. (Odnotowanie tego faktu w dziennikach lekcyjnych.)
4.

Do godz. 14:30  

17 czerwca 2020 r.

Wpisanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
5. 18 czerwca 2020 r. Posiedzenie RP zatwierdzające wyniki klasyfikacji końcoworocznej.

 

Harmonogram planowanych zebrań i konsultacji z rodzicami w roku szkolnym

Lp.

Termin

Tematyka

Odpowiedzialni

1.

29.08.2019r.

Godz.16:15

Spotkanie z rodzicami uczniów klas I

Dyrekcja

Wychowawcy

klas I

2.

11.09.2019r.

Godz.17:00

Zebranie organizacyjne z RR:

 • spotkanie z   Radą Rodziców,
 • wybór Prezydium Rady Rodziców z Rad Oddziałowych,
 • zaopiniowanie terminów dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktycznych,
 • zaopiniowanie planu pracy szkoły na rok 2019/2020,
 • przedstawienie głównych założeń szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego,

Spotkanie klasowe z wychowawcą:

 • wybór Rad Oddziałowych,
 • zapoznanie rodziców z regulaminem oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, wymaganiami na oceny z poszczególnych przedmiotów, planem pracy wychowawcy, kalendarzem roku szkolnego oraz obowiązującymi regulaminami wewnątrzszkolnymi,
 • sprawy bieżące

Dyrekcja

Wychowawcy

3.

20.11.2019r.

Godz.17:00

Zebranie informacyjne z rodzicami.

Zebranie RR:

 • Opinia Rady Rodziców w sprawie Planu finansowego szkoły na rok 2019.

Spotkanie klasowe z wychowawcą:

 • poinformowanie rodziców o wynikach w nauce i zachowaniu uczniów,

Dyrekcja

Wychowawcy

Pedagog

Psycholog

Nauczyciele

4.

11.12.2019r.

Godz.17:00

Konsultacje z rodzicami:
 • poinformowanie rodziców o wynikach w nauce i zachowaniu uczniów,
 • pisemne poinformowanie o zagrożeniach śródrocznymi ocenami niedostatecznymi oraz nagannej ocenie zachowania,
 • rozmowy indywidualne z rodzicami- potrzeby indywidualne ucznia.

Wychowawcy

Pedagog

Psycholog

Nauczyciele

5. 8.12.2019r. Dzień Otwarty dla rodziców klas I-III
 • aktywizacja rodziców do współpracy ze szkołą.
Wychowawcy klas I-III
6.

10.01.2020r.

Godz.17:00

Zebranie informacyjne z rodzicami

Zebranie RR

 • Sprawozdanie z działalności finansowej Rady Rodziców

Spotkanie klasowe z wychowawcą

 • poinformowanie rodziców o ocenach uzyskanych przez uczniów na I półrocze,
 • zapoznanie rodziców uczniów klasy ósmej z wynikami próbnego egzaminu ósmoklasisty

Dyrekcja

Wychowawcy

7.

1.04.2020

Godz.17:00

Zebranie informacyjne z rodzicami uczniów klasy VIII

 • poinformowanie o procedurach związanych z przebiegiem egzaminu ósmoklasisty.

Spotkanie klasowe z wychowawcą:

 • poinformowanie rodziców o wynikach w nauce i zachowaniu uczniów,
 • poinformowanie rodziców uczniów klas VIII o wynikach egzaminów próbnych.

Dyrekcja

Wychowawcy

Pedagog,

Psycholog,

Nauczyciele

8.

18.05.2020r.

Godz.17:00

Spotkanie klasowe z wychowawcą:

 • poinformowanie rodziców o wynikach w nauce i zachowaniu uczniów,
 • poinformowanie   o zagrożeniach rocznymi ocenami niedostatecznymi i nagannej ocenie zachowania.

Wychowawcy

Pedagog

Psycholog

Nauczyciele

9. 24.08.2020 Spotkanie z RR:
 • podsumowanie działalności Rady Rodziców,
 • podsumowanie działalności wychowawczej i opiekuńczej dyrektora szkoły,
 • wybór wariantu ubezpieczenia uczniów oraz firmy ubezpieczeniowej na rok szkolny 2020/2021,
 • sprawozdanie z działalności finansowej Rady Rodziców.

Dyrekcja

 

Harmonogram planowanych imprez i uroczystości szkolnych

 

Lp.

 

 

Przydzielone zadanie

 

Termin

 

Odpowiedzialni

1. Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019- akademia 2.09.2019r.

T. Latos

K. Jagusiak

M. Osika

2. Bezpieczeństwo wokół nas! - pogadanka Wrzesień 2019 r.

Wychowawcy klas I-VIII

3. Narodowe Czytanie- Nowele polskie 6.09.2019 r.

M. Osika

M. Ochab

Z. Paluchowska

M. Pach

H. Wróbel

K. Jagusiak

4. Zajęcia integracyjne dla klas pierwszych Wrzesień 2019 r. Wychowawcy klas I
5. Wybory do Samorządu Uczniowskiego Wrzesień 2019 r.

M. Leś

H. Wróbel

6. Europejski Dzień Języków Obcych 26.09.2019 r.

E. Pisarczyk

M. Dudek-Klich

J. Zięba

7. Dzień Chłopaka Wrzesień 2019 r.

Wychowawcy klas I-VIII

SU

8. Ślubowanie uczniów klas pierwszych- akademia

Październik

2019r.

Wychowawcy klas I
9. Dzień Edukacji Narodowej

Październik

2019 r.

SU
10. Październik miesiącem bibliotek szkolnych

Październik

2019 r.

M. Ochab

Z. Paluchowska

11. Akcja Zapomniane Groby

Październik

2019 r.

A. Kita

SU

12. Narodowe Święto Niepodległości- akademia 12.11.2019 r.

M. Dudek

R. Ogorzałek

13. „Widoczny pieszy to bezpieczny pieszy”-pogadanka z policjantem Listopad 2019 r. p. M. Klich
14. Dzień pluszowego misia Listopad 2019 r. Wychowawcy klas I-III
15. Andrzejki Listopad 2019 r.

Wychowawcy klas I-VIII

SU

16. Mikołajki Grudzień 2019 r.

Wychowawcy klas I-VIII

SU

17. Święta Bożego Narodzenia - Jasełka; spotkania opłatkowe Grudzień 2019 r.

Nauczyciele religii

SU

Wychowawcy

18. Dzień Babci i Dziadka- akademia Styczeń/luty 2020r. Wychowawcy klas III
19.

Walentynki/ Bal Karnawałowy

Luty 2020 r.

Wychowawcy klas I-VIII

SU

20. Dzień Bezpiecznego Internetu- pogadanka z policją Luty 2020 r.

p. M. Klich

21. Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego Luty 2020 r. Nauczyciele języka polskiego
22. Dzień Kobiet Marzec 2020 r.

K. Jagusiak

SU

23. Powitanie Wiosny Marzec 2020 r.

Nauczyciele

świetlicy

Wychowawcy klas I-VIII

24. Dzień Matematyki Marzec 2020 r. Nauczyciele matematyki
25. Dzień Ziemi Kwiecień 2020 r.

K. Borowiec

Z. Paluchowska

26. Konstytucja 3 Maja- akademia Maj 2020 r.

K. Jagusiak

M. Leś

27. Dzień Strażaka- akademia Maj 2020 r.

M. Romanek

R. Żelazko

28.

Festyn Rodzinny-impreza plenerowa klasy I-III

Festyn Rodzinny-impreza plenerowa klasy IV-VIII

Maj/Czerwiec 2020r.

Wychowawcy klas I-III

przy współpracy z nauczycielami przedszkola publicznego

Nauczyciele niepełniący funkcji

wychowawcy

29. Dzień z książką Czerwiec 2020 r.

Nauczyciele języka polskiego

Bibliotekarze

30. Zakończenie roku szkolnego 2109/2020-akademia Czerwiec 2020 r.

M. Osika

R. Ogorzałek

M. Dudek-Klich

31. Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021- akademia Wrzesień 2021 SU

 

Harmonogram planowanych wycieczek szkolnych, wyjazdów do

kina i teatru

Lp.

 

Planowany termin

 

Miejsce

 

Osoby odpowiedzialne

 

1.

Wrzesień

 

Pizzeria-„Degrasso”, Mielec

J. Bawoł

R. Żelazko

2.

Wrzesień

SCK Mielec

M. Osika

Wychowawcy klas IV-VIII

3.

Wrzesień/

Październik

Łańcut-Rzeszów

H. Wróbel

K. Borowiec

J. Zięba

4.

Październik

Oświęcim, Wadowice

M. Osika

5.

Październik

Krynica

R. Ogorzałek

M. Dudek-Klich

6. Listopad SCK Mielec

M. Romanek

Wychowawcy klas I-III

7. Grudzień Kraków Ks. M. Kawa
8. Styczeń SCK Mielec

M. Osika

Wychowawcy klas IV-VIII

 9. Marzec SCK Mielec

M. Romanek

Wychowawcy klas I-III

 10. Kwiecień Fabryka Czekolady, Rzeszów

M. Romanek

A. Wolska

D. Mazur

J. Peret

 11.

Kwiecień

SCK Mielec

M. Osika

Wychowawcy klas IV-VIII

 12.

Kwiecień/Maj

Centrum Nauki Kopernik

H. Wróbel

K. Borowiec

J. Zięba

 13.

Maj

Rymanów Zdrój-

wycieczka dwudniowa

R. Kryczka
 14. Maj Warszawa-wycieczka dwudniowa M. Osika
 15.

Maj

Wrocław- wycieczka dwudniowa

R. Ogorzałek

M. Dudek-Klich

 16.

Maj/Czerwiec

Warszawa-wycieczka dwudniowa

H. Wróbel

K. Borowiec

J. Zięba

 17.

Maj/Czerwiec

Ogrodzieniec

M. Leś

K. Jagusiak

 

 Harmonogram planowanych konkursów szkolnych

 

Lp.

 

Planowany termin

 

               Nazwa

 

Osoby

odpowiedzialne

 1.

Wrzesień

 

„Bezpieczeństwo na drogach”

J. Bawoł

R. Żelazko

 2. Wrzesień „Mistrz rachunku pamięciowego” R. Ogorzałek
 3.

Październik

Konkursy przedmiotowe pod patronatem Podkarpackiego Kuratora Oświaty z: języka polskiego, języka angielskiego, biologii, fizyki, chemii, matematyki,

Nauczyciele

przedmiotowcy

 4.

Październik/

Listopad

Olimpiada matematyczna

„Archimedes”

R. Ogorzałek
 5.

Grudzień

Konkurs na szopkę

bożonarodzeniową

Ks. M. Kawa
 6. Styczeń Konkurs kolęd i pastorałek K. Jagusiak
 7. Styczeń-Maj Omnibus matematyczny M. Pach
 8. Luty Konkurs języka polskiego M. Misiak
 9. Marzec Konkurs języka niemieckiego E. Pisarczyk-Rybak
 10. Marzec Gminny Konkurs języka angielskiego

M. Dudek-Klich

J. Zięba

 11. Marzec Ogólnopolski Dzień Matematyki

M. Pach

R. Ogorzałek

 12. Marzec Konkurs fizyczny „Lwiątko” A.Konieczny
 13.

Marzec

Konkurs matematyczny

„Jeden z dziesięciu”

R. Ogorzałek
 14.

Marzec/Kwiecień

Olimpiada matematyczna

„Archimedes”

R. Ogorzałek
 15. Maj Konkurs ortograficzny M. Misiak
 16.

Maj

Konkurs ort.-gramatyczny

J. Bawoł

R. Żelazko

 17.

Maj

Gminny konkurs poezji Jana Pawła II i o Janie Pawle II M. Osika

 

Planowane zajęcia pozalekcyjne

 

 1. Kółko historyczne- R. Kryczka
 2. Kółko matematyczne dla uzdolnionych matematycznie (kl. VI)- M. Pach
 3. Kółko matematyczne dla uzdolnionych matematycznie (kl. VII)- M. Pach
 4. Kółko rękodzielnicze (kl. VI)- H. Wróbel
 5. Chór/zespół muzyczny (kl. V-VIII) - K. Jagusiak
 6. Szkolna Grupa Praw Człowieka (kl. VII-VIII)- R. Kryczka
 7. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka polskiego i matematyki- M. Pach, R. Ogorzałek, R. Borowiec
 8. Zajęcia sportowo - rekreacyjne (kl.IV-VIII) - T. Latos.

 

Przydział wychowawców do poszczególnych klas

 

Lp.

Klasa

Wychowawca

1.

1a

mgr Alina Wolska

2.

1b

mgr Magdalena Romanek

3.

2a

mgr Danuta Mazur

4.

2b

mgr Jadwiga Peret

5.

3a

mgr Joanna Bawoł

6.

3b

mgr Renata Żelazko

7.

4a

mgr Tomasz Latos

8.

4b

mgr Anna Kita

9.

5a

mgr Krzysztof Jagusiak

10.

5b

mgr Małgorzata Leś

11.

6a

mgr Halina Wróbel

12.

6b

mgr Jolanta Zięba

13.

6c

mgr Krystyna Borowiec

14.

7a

mgr Magdalena Dudek - Klich

15.

7b

mgr  Renata Ogorzałek

16.

8

mgr Małgorzata Osika

 

Przydział sal lekcyjnych

Lp.

Klasa

Nr sali

Nazwa klasopracowni

Opiekunowie

1.

1a

23

-

A. Wolska

2.

1b

24

-

M. Romanek

3.

2a

21

-

D. Mazur

4.

2b

20

-

J. Peret

5.

3a

13

-

J. Bawoł

6.

3b

14

-

R. Żelazko

7.

4a

12

Biologiczno - Geograficzna

Z. Paluchowska

K. Borowiec

8.

4b

9

Historyczna

R. Kryczka

9.

5a

16

Matematyczno - Techniczna

R. Ogorzałek

10

5b

15

Matematyczna

M. Pach

11.

6a

8

Informatyczna

T. Latos

12.

6b

11

Języków Obcych

J. Zięba

13.

6c

17

Języka Polskiego

M. Misiak

14.

7a

6

Muzyczna

K. Jagusiak

15.

7b

5

Chemiczno - Fizyczna

A. Konieczny

16.

8

7

Języka Polskiego

M. Osika

17.

-

18

Języków Obcych

E. Pisarczyk - Rybak

18.

-

Pr. komp

Informatyczna

T. Latos

 

Joomla templates by a4joomla