Zarządzanie w sprawie czasowego zawieszenia zajęć

Zarządzenie Nr 13/21/22

Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czerminie

z dnia 16 listopada 2021 r.

w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w Przedszkolu Publicznym  w  Czerminie w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Czerminie

Na podstawie § 18 ust. 2a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1604), po uzyskaniu zgody organu prowadzącego oraz pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mielcu ze względu na sytuację epidemiologiczną 

zarządzam, co następuje:

§ 1.

  1.  Ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną, która może być zagrożeniem dla zdrowia dzieci, zawiesza się na czas oznaczony w okresie od 16.11.2021r. do 19.11.2021r. prowadzenie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej w grupie VIII( 6-latki).
  2.  W okresie czasowego zawieszenia zajęć, o którym mowa w ust. 1, zadania przedszkola  w grupie   VIII( 6 – latki) są prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, o których mowa w przepisach rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem  i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493).
  3. Zajęcia, o których mowa w ust. 2 prowadzone są zgodnie  z Regulaminem pracy zdalnej i hybrydowej obowiązującym w Przedszkolu Publicznym w Czerminie w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Czerminie.
  • Zajęcia oraz działania wychowawczo – opiekuńcze w pozostałych grupach  prowadzone są stacjonarnie z uwzględnieniem zasad reżimu sanitarnego wskazanego w wytycznych GIS i MZ dla szkół i przedszkoli.

§ 2.

Zasady określone w Regulaminie obowiązują wszystkich pracowników przedszkola.

§ 3.

  1. O wdrożeniu hybrydowego trybu nauki dyrektor Zespołu informuje organ nadzoru pedagogicznego, organ prowadzący, radę pedagogiczną oraz służby sanitarne.
  2. Dyrektor Zespołu publikuje zarządzenie dotyczące wdrożenia hybrydowego trybu nauki na stronie internetowej przedszkola.
  3. Informacja jest również przesyłana do rodziców za pomocą dziennika elektronicznego, a w przypadku braku takiej możliwości, informacja zostaje przekazana drogą mailową lub telefonicznie.

§ 4.

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                                                                                                               Wicedyrektor Zespołu