Sposób organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty – rok 2021

Sposób organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w 2021 r. może zostać zmodyfikowany, jeżeli będzie to konieczne ze względu na zapewnienie bezpieczeństwa sanitarnego w związku z COVID-19. W przypadku obowiązywania w kraju stanu epidemii związanej z COVID-19, podobnie jak w roku 2020 wydane zostaną stosowne Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania w 2021 r. egzaminów, które szkoła będzie zobowiązana spełnić.

MIEJSCE I WARUNKI PRZEPROWADZANIA EGZAMINU ÓSMOKLASISTY

  1. Egzamin ósmoklasisty odbędzie się w budynku szkoły w salach zapewniających prawidłowy przebieg egzaminu.
  2. W salach egzaminacyjnych muszą się znajdować:

– zegar oraz tablica (plansza) do zapisania faktycznego czasu rozpoczęcia i zakończenia pracy z arkuszem egzaminacyjnym, widoczny dla każdego zdającego (w każdej sali egzaminacyjnej),

– sprzęt do odtwarzania płyt CD w salach, w których jest przeprowadzany egzamin ósmoklasisty z języka obcego nowożytnego.

  • Warunki w salach przeznaczonych do przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty powinny być zgodne z podstawowymi wymaganiami bhp. Zdającym należy ponadto zapewnić dostęp do toalety w warunkach uniemożliwiających kontakt z innymi osobami.
  • W salach nie mogą znajdować się żadne dostępne (widoczne) dla zdających pomoce dydaktyczne dotyczące egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu.
  • Zdający powinni pracować w warunkach zapewniających samodzielność ich pracy. Jako minimum należy przyjąć konieczność przygotowania:

-stolika (ławki) dla każdego ucznia, z zastrzeżeniem że stoliki (ławki) są ustawione w jednym kierunku, w odległości zapewniającej samodzielność pracy,

-miejsc dla członków zespołu nadzorującego i obserwatorów.

  • W szczególnych przypadkach wynikających ze stanu zdrowia lub niepełnosprawności ucznia, za zgodą dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, egzamin ósmoklasisty może być przeprowadzony w innym miejscu niż szkoła (np. w domu ucznia). Wniosek o wyrażenie zgody na przeprowadzenie egzaminu w innym miejscu niż szkoła składa do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej dyrektor szkoły w porozumieniu z rodzicami ucznia albo pełnoletnim uczniem, nie później niż do 25 lutego2021r. W uzasadnionych przypadkach wniosek, o którym mowa może być złożony w terminie późniejszym.
  • Uczeń przebywający podczas egzaminu ósmoklasisty w prewentorium, sanatorium, szkole przyszpitalnej, zakładzie poprawczym przystępuje do egzaminu w tej placówce.
  • Uczniów obowiązuje zakaz wnoszenia do sali egzaminacyjnej urządzeń telekomunikacyjnych lub korzystania z takich urządzeń w tej sali.
Skip to content