Matematyka 2015/2016

KONKURS Z MATEMATYKI

DLA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ z WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

 

 

Uczestnicy konkursu powinni wykazać się wiedzą i umiejętnościami obejmującymi i poszerzającymi treści podstawy programowej kształcenia ogólnego, w części dotyczącej przedmiotu matematyka na II etapie edukacyjnym, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół – załącznik Nr 2  (Dz.U.2012.977 ze zm.).

 1. I. Cele szczegółowe konkursu
 • rozwijanie zainteresowań i uzdolnień matematycznych uczniów,
 • popularyzowanie matematyki wśród uczniów szkoły podstawowej,
 • wdrażanie uczniów do samodzielnej pracy nad pogłębianiem i rozszerzaniem wiedzy matematycznej,
 • wykorzystanie umiejętności twórczego myślenia do rozwiązywania zadań problemowych,
 • planowanie i organizowanie własnej nauki i przyjmowanie za nią coraz większej odpowiedzialności,
 • zachęcanie uczniów do udziału w konkursach,
 • wyzwalanie twórczej postawy nauczyciela w poszukiwaniu odpowiednich metod i form pracy z uczniem uzdolnionym matematycznie.

 

 1. II. Dopuszczone przyrządy i pomoce

Przybory do pisania, linijka i ołówek. Uczniowie nie mogą korzystać z kalkulatora.

 1. III. Rodzaj arkusza, typy zadań, uwagi

Zadania konkursowe będą mieć formę zamkniętą i otwartą. W zestawie zadań zamkniętych

uwzględnione będą zadania wielokrotnego wyboru, zadania prawda-fałsz oraz zadania na dobieranie. Wszystkie zadania będą sprawdzać takie umiejętności ucznia jak:

 • wykorzystanie i tworzenie informacji,
 • modelowanie matematyczne,
 • rozumowanie i tworzenie strategii,
 • sprawność rachunkowa.

 

Ilość zadań otwartych będzie zwiększana na każdym z etapów. Za poprawne rozwiązanie zadania zamkniętego uczeń otrzymuje 1 lub 2 pkt. Zadania otwarte będą punktowane 2, 3 lub 4 punkty.

Obowiązywał będzie holistyczny sposób oceniania zadań otwartych. Ocena rozwiązania zadania będzie zależała od tego, jak daleko uczeń dotarł w drodze do całkowitego rozwiązania i czy została pokonana zasadnicza trudność w rozwiązaniu zadania.

 

 1. IV. Wymagania
 2. 1. Etap szkolny

a) Wiadomości i umiejętności

Zakres wiedzy:

 • Liczby naturalne i ich własności, dzielniki i wielokrotności liczb.
 • Liczby pierwsze i złożone, cechy podzielności liczb, rzymski sposób zapisywania liczb.
 • Szacowanie  wyników działań .
 • Porównywanie różnicowe i ilorazowe.
 • Działania na ułamkach zwykłych i dziesiętnych.
 • Czas i kalendarz.
 • Średnia arytmetyczna w zadaniach praktycznych.
 • Odczytywanie danych z  tekstu źródłowego, tabeli, diagramu, wykresu, planu i mapy.
 • Własności figur płaskich.
 • Pola figur płaskich, jednostki pola.
 • Jednostki długości,  masy, czasu, temperatury. Jednostki monetarne.

 

Umiejętności:

 

 • Dobieranie do zadania odpowiedniego modelu matematycznego.
 • Interpretowanie i przetwarzanie informacji zawartej w zadaniu.
 • Poprawne zapisywanie i interpretowanie wyników zadań.
 • Sprawne wykonywanie rachunków w zakresie liczb naturalnych, wymiernych i szacowanie wyników działań.
 • Odczytywanie i przetwarzanie informacji z diagramów, map, rysunków, tabel, wykresów.
 • Posługiwanie się jednostkami i ich zamiana.
 • Przeprowadzanie prostych rozumowań.
 • Rozwiązywanie zadań różnymi metodami.
 • Umiejętność wyciągania wniosków z kilku informacji podanych w różnej postaci.
 • Wykorzystanie wiedzy matematycznej (arytmetycznej, algebraicznej i geometrycznej) w rozwiązywaniu zadań przedstawiających sytuację praktyczną.

 

b) Literatura

 • Podręczniki, zbiory zadań i zeszyty ćwiczeń z matematyki zatwierdzone przez MEN i zgodne z NPP.
 • Przykładowe zadania z matematyki zawarte w ,,Informatorze o sprawdzianie od roku
 • szkolnego 2014/2015” wydanym przez CKE w Warszawie.
 • Materiały dostępne w księgarniach w formie testów sprawdzających wiadomości i umiejętności z zakresu szkoły podstawowej oraz w formie sprawdzianu po szkole podstawowej
 • Przykładowe arkusze egzaminacyjne sprawdzianu na stronie internetowej OKE w Krakowie (www.oke.krakow.pl) oraz CKE (www.cke.edu.pl).
 1. 2. Etap rejonowy

a) Wiadomości i umiejętności

Na tym etapie konkursu obowiązują wiadomości i umiejętności takie jak na etapie szkolnym poszerzone o treści:

 • Pojęcie procentu i obliczanie procentu danej liczby w sytuacjach praktycznych.
 • Skala  na mapie i planie.
 • Jednostki objętości, obliczanie objętości brył.

Umiejętności:

 • Zastosowanie obliczeń procentowych w sytuacjach praktycznych.
 • Obliczanie odległości z wykorzystaniem skali.
 • Stosowanie cech podzielności liczb, przeprowadzanie prostych rozumowań.
 • Analizowanie wyniku zadania, ocena jego sensowności, sprawdzanie wyniku  z warunkami zadania.
 • Stosowanie języka matematycznego przy zapisywaniu rozwiązań zadań otwartych.
 • Umiejętność logicznego myślenia i poprawnego wnioskowania.

 

b) Literatura

Taka sama jak na etapie szkolnym oraz dodatkowo:

 • Z. Bobiński, P. Nodzyński, M. Uscki, Koło matematyczne w szkole podstawowej; Aksjomat, Toruń, 2008
 • M. Rosół, Konkursy matematyczne dla szkoły podstawowej: Aksjomat, Toruń, 2010,
 • A. Żurek, P. Jędrzejewicz, Zbiór zadań dla kółek matematycznych w szkole  podstawowej; GWO, Gdańsk, 2004

 

 1. 3. Etap wojewódzki

 

a) Wiadomości i umiejętności

Na tym etapie konkursu obowiązują wiadomości i umiejętności ujęte w poprzednich etapach ale o podwyższonym stopniu trudności oraz:

 • Równania z jedną niewiadomą w zadaniach tekstowych.
 • Wyrażenia algebraiczne w opisywaniu sytuacji zadaniowej.
 • Prędkość, droga i czas – obliczenia praktyczne.

 

Zadania na tym etapie będą wymagały umiejętności:

 • Zapisywanie treści zadań w postaci równań, interpretacja rozwiązania.
 • Zapisywanie obwodów i pól figur płaskich w postaci wyrażeń algebraicznych.
 • Obliczanie prędkości, drogi i czasu. Posługiwanie się jednostkami prędkości i ich zamiana.
 • Dokonywania  uogólnień i uzasadniania.
 • Rozwiązywania zadań logicznych, dostrzegania prawidłowości i uzasadniania swojego postępowania (wyboru).
 • Stosowanie języka matematycznego przy zapisywaniu rozwiązań zadań otwartych krótkiej i rozszerzonej odpowiedzi.
 • Formułowania wniosków na podstawie analizy podanego tekstu matematycznego.
 • Rozwiązywania zadań problemowych z wykorzystaniem równań, obliczeń procentowych oraz umiejętność prezentacji rozwiązania.
 • Dokonywania i uzasadniania uogólnień na podstawie własności figur geometrycznych.
 • Dostrzeganie prawidłowości, opisywanie ich i sprawdzanie na przykładach.

 

 

b) Literatura

Obowiązują pozycje z etapu szkolnego i rejonowego oraz:

 • Materiały zawarte na stronach internetowych zawierające przykładowe zestawy zadań matematycznych z konkursów matematycznych np. Kangur,  Matematyka Innego Wymiaru, Liga Zadaniowa, itp.
 • Strony internetowe wydawnictw, stowarzyszeń i towarzystw naukowych zajmujących się popularyzacją matematyki i konkursów matematycznych.
Skip to content