Kalendarz klasyfikacji śródrocznej roku szkolnego 2021/2022

Spotkanie z rodzicami na platformie Microsoft Teams:

  • 21.12.2021r. godz.17:00 – poinformowanie o wynikach w nauce i zachowaniu uczniów; poinformowanie  o zagrożeniach śródrocznymi ocenami niedostatecznymi oraz nagannej ocenie zachowania. Rozmowy indywidualne z rodzicami – potrzeby indywidualne ucznia.
  • 28.01.2022r. godz.17:00 – poinformowanie rodziców o ocenach uzyskanych przez uczniów na I półrocze, zapoznanie rodziców uczniów klasy ósmej z wynikami próbnego egzaminu ósmoklasisty

Pierwsze półrocze trwa od 1 września 2021 r. do 28 stycznia 2022 r.

  Lp.  Termin  Zadanie
1.Do 22 grudnia 2021 r.Poinformowanie uczniów i ich rodziców lub prawnych opiekunów o przewidywanych śródrocznych niedostatecznych ocenach klasyfikacyjnych oraz przewidywanej śródrocznej nagannej ocenie klasyfikacyjnej zachowania. (Przekazanie zakresu materiału do opanowania w celu poprawy oceny oraz przedstawienie formy poprawy oceny zachowania)
2.Do godz. 14:30 
20 stycznia 2022 r.
Wpisanie przewidywanych śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz przewidywanej śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
3.Do godz. 14:30
26 stycznia 2022 r.
Wpisanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
4.27 stycznia 2020 r.Posiedzenie RP zatwierdzające wyniki klasyfikacji śródrocznej
Skip to content