Kalendarz klasyfikacji śródrocznej roku szkolnego 2022/2023

  • Kalendarz klasyfikacji śródrocznej

Pierwsze półrocze trwa od 1 września 2022 r. do 13 stycznia 2023 r.

  Lp    Termin  Zadanie
 Do 12 grudnia 2022 r.Poinformowanie uczniów i ich rodziców lub prawnych opiekunów o przewidywanych śródrocznych niedostatecznych ocenach klasyfikacyjnych oraz przewidywanej śródrocznej nagannej ocenie klasyfikacyjnej zachowania. (Przekazanie zakresu materiału do opanowania w celu poprawy oceny oraz przedstawienie formy poprawy oceny zachowania)
 Do godz. 14:30  5 stycznia 2023 r.Wpisanie przewidywanych śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz przewidywanej śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
 Do godz. 14:30  11 stycznia 2023 r.Wpisanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
 12 stycznia 2023 r.Posiedzenie RP zatwierdzające wyniki klasyfikacji śródrocznej
  • Kalendarz klasyfikacji rocznej/końcowej

Drugie półrocze trwa od 30 stycznia 2023 r. do 23 czerwca 2023 r.

  Lp  Termin  Zadanie
 Do 19 maja 2023 r.Poinformowanie uczniów i ich rodziców lub prawnych opiekunów o przewidywanych rocznych niedostatecznych ocenach klasyfikacyjnych oraz przewidywanej rocznej nagannej ocenie klasyfikacyjnej zachowania. (Przekazanie zakresu materiału do opanowania w celu poprawy oceny oraz przedstawienie formy poprawy oceny zachowania.)
 Do godz. 14:30  12 czerwca 2023 r.Wpisanie przewidywanych rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz przewidywanej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
 Do godz. 14:30  16 czerwca 2023 r.Wpisanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
 19 czerwca 2023 r.Posiedzenie RP zatwierdzające wyniki klasyfikacji końcowej i rocznej.