Kalendarz roku szkolnego 2023/2024

  1. Kalendarz roku szkolnego
  Wydarzenie    Termin
Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych4 września 2023 r.
Zimowa przerwa świąteczna23 – 31 grudnia 2023 r.
Ferie zimowe29 stycznia – 11 lutego 2024 r. 
Wiosenna przerwa świąteczna28 marca – 2 kwietnia 2024 r.
Egzamin ósmoklasisty14-16 maja 2024 r.
Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych21 czerwca 2024 r.
Ferie letnie22 czerwca – 31 sierpnia 2024 r.

2. Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2023/2024
  Termin  Podstawa prawna
2 stycznia 2024 r. Rozporządzenie MEiN z dnia 11 sierpnia 2017 r.
w sprawie organizacji roku szkolnego (t.j.Dz.U.2023, poz. 1211)
2 maja 2024 r.
14-16 maja 2024 r.
31 maja 2024 r.
17-18 czerwca 2024 r.

3. Kalendarz klasyfikacji śródrocznej/rocznej i końcowej

I półrocze trwa od 1 września 2023 r. do 26 stycznia 2024 r.

  Termin    Zadanie
do 22 grudnia 2023 r.Poinformowanie uczniów i ich rodziców/opiekunów o przewidywanych śródrocznych niedostatecznych ocenach klasyfikacyjnych oraz przewidywanej śródrocznej nagannej ocenie klasyfikacyjnej zachowania.
Do godz. 14:30 17 stycznia 2024 r.Wpisanie przewidywanych śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz przewidywanej śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
Do godz. 14:30  24 stycznia 2024 r.Wpisanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
25 stycznia 2024 r.Posiedzenie RP zatwierdzające wyniki klasyfikacji śródrocznej

II półrocze trwa od 12 lutego 2024 r. do 21 czerwca 2024 r.

  Termin    Zadanie
do 17 maja 2024 r.Poinformowanie uczniów i ich rodziców/opiekunów o przewidywanych rocznych niedostatecznych ocenach klasyfikacyjnych oraz przewidywanej rocznej nagannej ocenie klasyfikacyjnej zachowania.
Do godz. 14:30 10 czerwca 2024 r.Wpisanie przewidywanych rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz przewidywanej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
Do godz. 14:30  14 czerwca 2024 r.Wpisanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
17 czerwca 2024 r.Posiedzenie RP zatwierdzające wyniki klasyfikacji rocznej i końcowej

4. Harmonogram zebrań z rodzicami

  Przewidywany termin    Tematyka
14.09.2023r. Godz. 17:00Zebranie ogólne kl. I-VIII z dyrektorem szkoły. Przedstawienie sposobu organizacji zajęć wdż. Spotkanie z wychowawcą: wybór oddziałowych Rad Rodziców, zapoznanie
z wewnątrzszkolnym ocenianiem, kryteriami oceniania, wymaganiami edukacyjnymi, planem pracy wychowawcy, kalendarzem roku szkolnego, kalendarzem klasyfikacji, regulaminami i procedurami, sprawy organizacyjne. Zebranie
z Radą Rodziców: wybór Rady Rodziców, zaopiniowanie przez rodziców planu pracy szkoły, tygodniowego planu pracy szkoły, kalendarza szkolnego, uchwalenie Programu Wychowawczo -Profilaktycznego
16.11.2023r. godz. 17: 00Zapoznanie rodziców z postępami dydaktycznymi i wychowawczymi uczniów. Zapoznanie rodziców uczniów kl. VIII z terminem organizacji egzaminu ósmoklasisty i procedurami obowiązującymi w przebiegu egzaminu.
26.01.2024r. godz. 17: 00Sprawozdanie z klasyfikacji śródrocznej – zebranie ogólne. Zapoznanie z ocenami w I półroczu. Spotkanie z dietetykiem. Inne w miarę potrzeb.
11.04.2024r. godz. 17:00Zapoznanie rodziców z wynikami dydaktycznymi i wychowawczymi uczniów, bieżące sprawy.
czerwiec 2024r.Spotkanie z Radą Rodziców: podsumowanie działalności dydaktycznej, opiekuńczej i wychowawczej szkoły, wybór ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypaków, sprawozdanie z działaności  rady w tym działalności finansowej.