Kalendarz roku szkolnego 2022/2023

  1. Kalendarz roku szkolnego
1 września 2022 r.Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych
23  grudnia 2022 r. – 1 stycznia 2023 r. Zimowa przerwa świąteczna
16 – 29 stycznia 2023 r. Ferie zimowe
6-11 kwietnia – 2023 r.Wiosenna przerwa świąteczna
23,24,25 maj 2023 r.Egzamin ósmoklasisty
23 czerwca 2023 r.Zakończenie zajęć
24 czerwca – 31 sierpnia 2023 r.Ferie letnie

4. Harmonogram posiedzeń Rady Pedagogicznej

  Lp.    Przewidywany termin  Tematyka
 124.08.2022 r. godz. 8:00Organizacja roku szkolnego 2022/2023
 230.08.2022 r. godz. 8:00Organizacja roku szkolnego 2022/2023 – ciąg dalszy
 315.09.2022 r. godz. 16: 00Przedstawienie planu nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2022/2023.Zaopiniowanie planu pracy szkoły na rok szkolny 2022/2023.Zaopiniowanie planu lekcji i harmonogramu dyżurów międzylekcyjnych nauczycieli.
 429.09.2022 r. godz. 16: 00Przyjęcie projektu programu wychowawczo-profilaktycznego.
 511.10.2022 r. godz. 16:00Ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2023
 6Listopad 2022 r.Przedstawienie planu finansowego szkoły na rok 2023Rada szkoleniowa zgodnie z potrzebami szkoły
 712.01.2023 r. godz. 16: 00Zatwierdzenie wyników klasyfikacji śródrocznej
 89.02.2023 r. godz. 16:00Rada podsumowująca I półrocze roku szkolnego 2022/2023
 9kwiecień 2023 r.Zatwierdzenie arkusza organizacyjnego pracy szkoły na rok 2023/2024
 10kwiecień 2023 r.Rada szkoleniowa zgodnie z potrzebami szkoły
 11maj 2023 r.Szkolenie- egzamin ósmoklasisty.
 1219.06.2023 r. godz. 9:00Zatwierdzenie wyników klasyfikacji rocznej i końcowej
 13Czerwiec/ lipiec 2023 r.Podsumowanie pracy w roku szkolnym 2022/2023Sprawozdanie z planu nadzoru pedagogicznego

5. Harmonogram planowanych zebrań z rodzicami w roku szkolnym 2022/23

  Lp    Termin  Tematyka  Odpowiedzialni
 115.09.2022r. Godz.17:30Zebranie ogólne z dyrektorem na dużej sali gimnastycznej. Spotkanie klasowe z wychowawcą: wybór Rad Oddziałowych, zapoznanie rodziców z regulaminem oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, wymaganiami na oceny z poszczególnych przedmiotów,  planem pracy wychowawcy, kalendarzem roku szkolnego, obowiązującymi regulaminami wewnątrzszkolnymi,zapoznanie z procedurami bezpieczeństwa (zapobieganie COVID-19),sprawy bieżące. Zebranie organizacyjne z RR: wybór Prezydium Rady Rodziców z Rad Oddziałowych, zaopiniowanie planu pracy szkoły na rok 2022/2023, zaopiniowanie terminów dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktycznych, omówienie bieżących spraw.Dyrektor Wychowawcy                  
 217.11.2022r. Godz.17:00  Zebranie informacyjne z rodzicami. Zebranie RR: Opinia Rady Rodziców w sprawie  Planu finansowego szkoły na rok 2023. Spotkanie klasowe z wychowawcą: poinformowanie o wynikach w nauce i zachowaniu uczniów.Dyrektor Wychowawcy Pedagog Psycholog Nauczyciele
 330.03.2023 r. Godz. 17:00Zebranie informacyjne z rodzicami uczniów poinformowanie rodziców o wynikach w nauce i zachowaniu uczniów,  Wychowawcy Pedagog, Psycholog, Nauczyciele
 4czerwiec 2023 r.Spotkanie z RR: podsumowanie działalności Rady Rodziców,podsumowanie działalności wychowawczej i opiekuńczej dyrektora szkoły, wybór wariantu ubezpieczenia uczniów oraz firmy ubezpieczeniowej na rok szkolny 2023/2024,sprawozdanie z działalności finansowej Rady Rodziców.Dyrektor  
Skip to content