Regulamin wewnątrzszkolnego konkursu plastycznego: „Szkolny konkurs na portret lub karykaturę nauczyciela”

1. Organizatorem konkursu „Portret lub karykatura nauczyciela” są  mgr Sylwia Woszczyna i mgr Joanna Bawoł.

2. Prace oceniane będą w dwóch kategoriach wiekowych: uczniowie z klas I-III i uczniowie z klas IV-VIII.

3. Cele konkursu:

 • Kształtowanie wyobraźni uczestników poprzez prace plastyczne.
 • Rozwijanie kreatywności oraz uzdolnień plastycznych.
 • Kształtowanie wrażliwości estetycznej poprzez popularyzowanie różnorodnych form plastycznych.
 • Utrwalanie znajomości cech takich form rysunkowych jak portret oraz karykatura.
 • Upamiętnianie ważnych z perspektywy społeczeństwa szkolnego dni, jak Dzień Edukacji Narodowej.

4. Założenia organizacyjne:

 • Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas I – VIII Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czerminie.
 • Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedną, wcześniej niepublikowaną, samodzielnie wykonaną pracę.
 • Na odwrocie pracy powinny znaleźć się następujące informacje: nazwisko, imię, klasa.
 • Praca powinna być wykonana w formacie A4.
 • Technika wykonania prac jest dowolna: szkic, rysunek kredkami, pastele suche, pastele olejne, techniki malarskie (akwarela, tempera), wyklejanki, collage, fotomontaż, grafika komputerowa, itp.
 • Udział w Konkursie oznacza udzielenie Organizatorowi prawa do publicznej prezentacji zgłoszonej pracy w formie krótkiego opisu oraz prezentacji zdjęć  na internetowej stronie szkoły oraz wystawę wszystkich zgłoszonych prac w przestrzeni szkoły.
 • Prace można składać u p. Sylwii Woszczyny lub p. Joanny Bawoł.

5.  Ostateczny termin zgłaszania prac upływa dnia 04.10.2023r.

6. Prace dostarczone po tym terminie lub wykonane niezgodnie z regulaminem nie będą oceniane.

7. O wyłonieniu zwycięzców decyduje powołana przez Organizatora Komisja Konkursowa.

8.  Decyzja Komisji jest ostateczna i nieodwołalna.

9.  Dla zwycięzców przewidziane nagrody!

mgr Sylwia Woszczyn

mgr Joanna Bawoł