Informacja!

Uwaga!

W związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki  w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 informujemy, że w dniach od 12.04.2021r. – 18.04.2021r. zostają zawieszone zajęcia w przedszkolu.

Przedszkole pełni dyżur dla dzieci pracowników określonych  w rozporządzeniu. Zgodnie z Dziennikiem Ustaw należą do nich rodzice, którzy:

 • są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą,
 • realizują zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego,
 • realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
 • pełnią służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny,
 • wykonują działania ratownicze,
 • są zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej,
 • są zatrudnieni w ogrzewalniach i noclegowniach,
 • są zatrudnieni w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym,  przewlekle chorym lub w podeszłym wieku,
 • są zatrudnieni w placówkach opiekuńczo – wychowawczych, regionalnych placówkach  opiekuńczo – terapeutycznych oraz w interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych,
 • są zatrudnieni w formach opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat,
 • są zatrudnieni w jednostkach sytemu oświaty.

Dla pozostałych dzieci zajęcia będą prowadzone z wykorzystaniem metod  i technik kształcenia na odległość.